อิติปิโส 9 จบ ฟังทุกวันเสริมสิริมงคล

อิติปิโส 9 จบ
Share

อิติปิโส 9 จบ ฟังทุกวันเสริมสิริมงคล

บทสวด อิติปิโส 9 จบ (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ  https://bit.ly/3czwqwB

เริ่มแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ

สาธุ สาธุ สาธุ 

ขอให้ชีวิตทุกท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขกาย สุขใจ ตลอดไปด้วยเทอญ